Huishoudelijk reglement

Art. 1

Aan de Bedrijfs Bowling Competitie Barneveld kan worden deelgenomen door teams van tenminste vijf en ten hoogste acht spelers. Tijdens de wedstrijden 2 t/m 7 en 9 t/m 14 kan geen wijziging van spelers worden aangebracht.

Art. 2

De wedstrijden van de B.B.C.B. worden op maandag- en donderdagavond gespeeld van 19.00 tot 21.00 uur en van 21.00 tot 23.00 uur. Ieder team is verplicht minimaal tien minuten voor de aanvangstijd aanwezig te zijn.

Art. 3

Ieder team mag vijf minuten ingooien waarna de wedstrijd om resp. 19.00- 19.30 of 21.00 uur zal beginnen.

Art. 4

Ieder team is verplicht een van de spelers als teamcaptain op te geven. De teamcaptain is volledig verantwoordelijk voor zijn/haar team. Dit geldt uiteraard ook voor de financiële verplichtingen.

Art. 5

Bij afwezigheid van de teamcaptain dient een ander teamlid als zodanig op te treden. Dit dient aan de wedstrijdtafel gemeld te worden.

Art. 6

Er wordt normaliter (uitgezonderd bij overmacht) gespeeld met teams van vier personen. Verschijnt een team met drie spelers, dan wordt er een blindscore gehanteerd voor de vierde speler. De blindscore is het gemiddelde van de ontbrekende speler minus vijftien punten. De blindscore telt niet mee voor het gemiddelde van de speler.

Art. 7

De blindscore mag slechts 6 games per persoon per competitiehelft gebruikt worden. De blindscore van een speler geldt alleen voor de eerstvolgende competitiehelft.

Art. 8

Een team dat met minder dan drie spelgerechtigde personen op de baan verschijnt, wordt beschouwd als NIET te zijn opgekomen voor die speelronde, doch blijft wel verplicht te voldoen aan de financiële verplichtingen.

Art. 9

Het ruilen van speelavond binnende competitieronde wordt toegestaan onder het voorbehoud dat het team zelf contact zoekt met een team waarmee geruild kan worden. Vervolgens moet het verzoek voorgelegd worden aan het bestuur. Het bestuur zal met minimaal drie, niet bij de betreffende teams betrokken bestuursleden, beslissen of de ruiling is toegestaan.

Art. 10

Bij het niet reglementair verschijnen van een team hebben de aanwezige spelers het recht om de niet gespeelde games van de afwezige spelers als trainingsgames te spelen.

Art. 11

Reglementair niet aanwezige teams komen niet in aanmerking voor wedstrijdpunten. De aanwezige tegenpartij kan dan wedstrijdpunten verkrijgen door te spelen tegen het meest recente teamgemiddelde van het niet aanwezige team. Het niet aanwezige team verkrijgt de op deze manier behaalde punten niet.

Stopt een team tijdens de competitie, dan wordt door de tegenstanders gedurende het hele seizoen tegen het gemiddelde van het gestopte team gespeeld.

Stopt een team voordat de competitie begint dan wordt door de ingedeelde tegenstanders gespeeld tegen het gemiddelde van het gestopte team van het voorgaande seizoen.

Bij een incomplete klasse wordt in de eerste helft van de competitie door alle teams tegen het klassegemiddelde van het voorgaande seizoen gespeeld.

Voor bijzondere gevallen blijft de beoordeling door het bestuur.

Art. 12

In het totaal zijn vier wedstrijdpunten per speelavond per team te behalen. Een punt voor elke gewonnen game en een punt voor een gewonnen serie. Bij gelijke stand krijgt ieder team een halve punt per game en/of serie.

Art. 13

Een klasse bestaat uit maximaal 8 teams. Nieuwe teams worden geplaatst in de laagste klasse. Bij het openvallen van plaatsen in een hogere klasse wordt bekeken of teams op basis van de gemiddelde team-pinfall kunnen worden geplaatst in die hogere klasse. Nieuwe teams die tijdens de lopende competitie worden ingeschreven dingen niet mee naar de (geld)prijzen.

Art. 14

Het team dat na beëindiging van de competitie het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft behaald is kampioen in de desbetreffende klasse.

Art. 15

Bij gelijke stand in het wedstrijdpuntentotaal van twee of meer teams is de totale pinfall doorslaggevend voor de eindrangschikking. Bij gelijke stand in de totale pinfall wint het team met het hoogste gemiddelde. Is ook het gemiddelde gelijk dan wint het team waarvan het verschil tussen de hoogste en laagste serie het kleinst is.

Art. 16

Het gemiddelde wordt bepaald door de totale pinfall te delen door het aantal gespeelde games. Het gemiddelde wordt naar beneden afgerond op hele cijfers.

Art. 17

De speelkosten (eventueel per competitiehelft) dienen contant op de eerste speelavond (evt. van elke competitiehelft) te worden betaald, of per bank uiterlijk voor aanvang van de competitie (evt. van elke competitiehelft) op rekening van de B.B.C.B. te zijn bijgeschreven.

Het bankrekeningnummer is NL09ABNA0924434260 t.n.v. Bedrijfs Bowling Competitie Barneveld. Zonder reglementaire betaling kan het team de competitie (evt. van de competitiehelft) worden ontzegd.

Art. 18

Ieder team dat zich inschrijft is verplicht de speelkosten over het komend verenigingsjaar te voldoen. Bij tussentijdse beëindiging wordt men niet ontheven van deze verplichting. Ook bij niet tijdige afmelding voor aanvang van een seizoen wordt het team aan zijn financiële verplichting gehouden.

Art. 19

Het is NIET toegestaan dat een speler staat ingeschreven bij twee bowlingteams.

Art. 20 Een speler is verplichtvoorrang te verlenen aan elke speler op de rechter- of linkerbaan, welke reeds aan zijn/haar worp is begonnen of welke al eerder op de approach klaar stond om zijn/haar worp te beginnen. De speler moet in dit geval VOOR de approach wachten tot de speler rechts of links van hem/haar, zijn/haar worp heeft voltooid. De teamcaptain ziet erop toe dat zijn/haar teamleden deze regel strikt in acht nemen. Bij herhaalde overtreding kunnen wedstrijdpunten worden afgetrokken.

Art. 21

Als men na het gooien van drie games, uiteraard zonder of met slechts een kleine storing, niet binnen de daarvoor gestelde tijd gereed is, moet men de baan verlaten.

Art. 22

Pins, omvergegooid door een bal vanuit de goot, tellen NIET mee en moeten gemeld worden bij de wedstrijdtafel.

Art. 23

Als men op of over de foutlijn stapt, wordt dit als foutief aangemerkt. U kunt dan altijd nog een tweede worp scoren. Gebeurt deze voetfout in de tweede worp, dan is geen herkansing mogelijk.

Art. 24

Een machinestrike is NIET geldig en moet dus worden overgegooid. De betreffende pins worden opnieuw opgezet.

Art. 25

Slechts de wedstrijdleiding (een bestuurslid) mag wijzigingen/correcties aanbrengen in de telling.

Art. 26

Het is niet toegestaan dat een speler meerdere frames achter elkaar gooit.

Art. 27

De tijdens officieel georganiseerde scratchtoernooien gegooide records worden meegeteld als individueel baanrecord.

Art. 28

Protesten/klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend door de teamcaptain of zijn/haar vervanger bij het bestuur. Dit dient binnen veertien dagen te gebeuren.

Art. 29

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Kamer van Koophandel nr: V123821

Huishoudelijk reglement vastgesteld op de ledenvergadering van 17 mei 2017

Momenteel spelen meer dan 200 leden in 39 teams

© BBCB. Ontwikkeld door Ikabus.